ป.โท ครุศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 จะเปิดรับ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา ไหมครับ

: ทิพากร : monoanusard@gmail.com : 2023-02-11 22:39:21
-- 1 แสดงคำตอบ ---

ความคิดเห็นที่ 1

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ในหลักสูตรดังนี้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต * สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา * สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิต * สาขาวิชาบริหารธุรกิจ * สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ทาง เว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา : http://graduate.pkru.ac.th หรือช่องทาง https://www.facebook.com/gspkru/

: นายเอกวัฒน์ ส้มแป้น : gspkru2566@gmail.com
9 + 7 =