หากหนังสือที่ยืมไปเกินการชำรุดมีค่าใช้จ่ายหรือไม่

หากหนังสือที่ยืมไปเกิดการ ฉีกขาด หรือไม่อยู่ในสภาพเดิมต้องมีค่าชดใช้ให้สำนักไหม

: จางวอนยอง : s6110052122@pkru.ac.th : 2021-12-22 06:39:07
-- 1 แสดงคำตอบ ---

ความคิดเห็นที่ 1

กรณีทำทรัพยากรสารสนเทศชำรุด 1. ถ้าเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถซ่อมแซมได้หอสมุดจะคิดค่าซ่อมแซมตามที่เห็นสมควร 2. ถ้าเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ผู้ยืมจะต้องดำเนินการ 2.1 ซื้อทรัพยากรสารสนเทศเหมือนของเดิมที่ทำหายหรืออื่น ๆ ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงมาชดใช้ พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 20 บาท 2.2 หากหาซื้อทรัพยากรสารสนเทศไม่ได้ให้ชดใช้เงินเป็นจำนวน 3 เท่าของราคาทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 20 บาท 2.3 หากไม่สามารถซื้อทรัพยากรสารสนเทศมาส่งคืนทันวันกำหนดส่งจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่กำหนดไว้ คือ ปรับชั่วโมงละ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม ถ้าเกิน 1 วัน จะต้องเสียค่าปรับวันละ 20 บาท ต่อ 1 เล่ม

: นางสาวสุภาวัลย์ วิจิตร : supawan@pkru.ac.th
3 + 9 =