ขอทราบข้อมูลหลักสูตร M.B.A. ปริญญาโทหน่อยค่ะ

ขอข้อมูลหลักสูตร M.B.A. /ค่าเทอม/การเปิดรับสมัคร/เอกสารที่ต้องใช้สมัคร ค่ะ

: ส้ม : som132540@gmail.com : 2022-02-08 16:11:08
-- 1 แสดงคำตอบ ---

ความคิดเห็นที่ 1

มหาวิทยาลัยกำหนดวันและเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้ ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม โครงสร้างหลักสูตร จำแนกหน่วยกิต เป็นแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ที่จัดไว้ดังนี้ แผน ก แบบ ก 2 1. หมวดวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต 1.1 วิชาแกน 12 หน่วยกิต 1.2 วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 2. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 3. วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิตและเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร แผน ข 1. หมวดวิชาเฉพาะ 33 หน่วยกิต 1.1 วิชาแกน 12 หน่วยกิต 1.2 วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 2. ค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต 3. วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิตและเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง โทรศัพท์ 088-7537842

: เจษฎ์จุธา : jadejutha.c@pkru.ac.th
7 + 3 =